Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

       

Ngày 25/6/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Dưới đây là các văn kiện của Đại hội:

 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ